Ledelse og økonomi

Højnæskirken, Kristent Fællesskabs ledelse består af en gruppe på normalt fem personer, men pt. fire:

  • Jesper Bramming
  • Poul Michael Fanøe (kasserer)
  • Kristian Knudsen
  • Sven Straarup (formand)

Denne gruppe mødes jævnligt, er selvsupplerende og varetager Højnæskirkens daglige ledelse.

Desuden findes en rådgivergruppe, der består af et antal personer i menigheden, der repræsenterer de forskellige tjenestegrene. Denne gruppe mødes to gange årligt sammen med ledergruppen. Ledergruppen inviterer også jævnligt repræsentanter for tjenestegrenene med til ledermøder.

Du kan kontakte ledelsen her.

NETVÆRK MED ANDRE MENIGHEDER

Højnæskirken, Kristent Fællesskab er forbundet med søstermenigheden Kristent Fællesskab i Odense. I det daglige samarbejder Højnæskirken med flere lokale fri- og folkekirker. Desuden er Højnæskirken en del af et dansk kirkenetværk: Netværk for Missionale Menigheder (NMM). 

Netværket består af menigheder og fællesskaber, der gerne vil se og arbejde målrettet på at flere mennesker må komme til tro.

Det drejer sig om følgende danske menigheder ud over Højnæskirken: Københavnerkirken, Bornholmerkirken, Nordvestkirken, Skjern Bykirke, Hillerød Frimenighed, Søhøjlandets Frimenighed, Kristent Fællesskab i Rødovre, Netværkskirken i Græsted, Aalborg Frimenighed, Skive Bykirke, Randers Frimenighed, Kirken ved Søerne, Tarm Frimenighed, Frederikssund Netværksgruppe, LM-kirken i Skjern og Herning Bykirke.

Læs mere på Københavnerkirkens hjemmeside.

Frikirkenet

Ligesom de fleste andre danske frikirker er Højnæskirken med i netværket FrikirkeNet. Det er et netværk af kirker som arbejder på at skabe gode forhold for frikirker i Danmark samt for den frie forkyndelse af evangeliet.

FrikirkeNet ønsker ligeledes at styrke de indbyrdes relationer mellem danske frikirker og at fremme de kristne værdier i samfundet.

Derfor har FrikirkeNet tre indsatsområder - nemlig at skabe:

  • Større synlighed for frikirker i mediebilledet.
  • Større indflydelse i de politiske processer, der påvirker frikirker og vores trosfrihed.
  • Stærkere netværk og fællesskab på tværs af frikirkelige trossamfund.

Se mere her: https://frikirkenet.dk/

Økonomi

Et Økonomiråd på 5 personer fungerer som rådgivende og kontrollerende organ i forbindelse med pengesager. Revisor og økonomiråd vælges på et årligt menighedsmøde (generalforsamling).

Højnæskirken, Kristent Fællesskab er godkendt til gavefradrag i henhold til Ligningslovens §8A og §12. Om dette står der på SKATs hjemmeside (lettere omformuleret!):

Du kan få fradrag for bidrag til Højnæskirken, Kristent Fælleskab (KF), hvis du giver dit CPR-nr. til KF i forbindelse med bidraget. KF sørger for at indberette beløbene til SKAT, og du kan se dem på din årsopgørelse i TastSelv.

For 2021 gælder følgende regler:

  • Der er intet bundfradrag.
  • Du får fradrag for alle bidrag til hver forening du giver til.
  • Du kan få fradrag for 17.000 kr., hvis du samlet giver 17.000 kr. og derover.

Du kan også oprette et gavebrev, hvorved du forpligter dig til i mindst 10 år at give et årligt fast beløb eller en procentdel af din indkomst (dog maksimalt 15% af din personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst). På denne måde kan du få fradrag for det totale gavebeløb.

Du skal oplyse dit navn og cpr-nummer, når du giver gaver til os (og de foreninger, du ellers giver gaver til). Vi skal indberette de gaver, vi modtager fra dig, til SKAT. Gaverne vil automatisk fremgå af din årsopgørelse.

Gaver kan gives i indsamlingsbøsserne i kirken eller kontakt kontoret via kontor@hoejnaeskirken.dk hvis du ønsker at høre om, hvordan du støtter kirkens arbejde. Kontoret kan også oplyse kirkens kontonummer.

Overvejer du at betænke Højnæskirken, Kristent Fællesskab med en testamentarisk gave, beder vi dig henvende dig til kassereren.